MTGO Pauper Challenge #12318576
MTGO Pauper Challenge #12318576
Chatterstorm - 1st
by Mikhathara1994 PRICE: $168 // 166.87 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Atog - 2nd
by darius89 PRICE: $52 // 40.85 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Chatterstorm - Top4
by grinderA PRICE: $169 // 176.86 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Soul Sisters - Top4
by _against_ PRICE: $49 // 7.75 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Atog - Top8
by Hamuda PRICE: $48 // 38.72 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Atog - Top8
by Izzet_Necessary PRICE: $47 // 39.09 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Burn - Top8
by quiksnax PRICE: $63 // 13.01 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Affinity - Top8
by PTarts2win PRICE: $45 // 37.21 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
UB Faeries - Top16
by BOB_THE_CAT PRICE: $68 // 74.77 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Atog - Top16
by LuffyDoChapeuDePalha PRICE: $49 // 39.52 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Chatterstorm - Top16
by Masumaro PRICE: $169 // 170.4 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Atog - Top16
by Punchilleno PRICE: $49 // 43.75 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Atog - Top16
by Leobertucci PRICE: $47 // 39.09 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Elves - Top16
by SanPop PRICE: $74 // 31.61 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Affinity - Top16
by PrOfXMagE PRICE: $43 // 31.76 TIX
MTGO Pauper Challenge #12318576
Burn - Top16
by RAV92 PRICE: $63 // 14.29 TIX