Friday Night Magic Pioneer @Hareruya (Japan)
Friday Night Magic Pioneer @Hareruya (Japan)
Izzet Phoenix - 1st
by Takeo Kai PRICE: $288 // 153.73 TIX
Friday Night Magic Pioneer @Hareruya (Japan)
UR Control - 1st
by Hashizume Hayato PRICE: $341 // 197.94 TIX