SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Temur Adventures - 1st
by jaren white PRICE: $395 // 295.31 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Dimir Control - 2nd
by Pier Matteo Murro PRICE: $279 // 117.87 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Sultai Ramp (Yorion) - Top4
by David Marco PRICE: $435 // 226.77 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Sultai Control (Yorion) - Top4
by William Jackson PRICE: $460 // 212.06 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Temur Adventures (Obosh) - Top8
by Koutarou Ishibashi PRICE: $647 // 413.55 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Jeskai Cycling - Top8
by Sean Goddard PRICE: $138 // 40.98 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Temur Adventures (Obosh) - Top8
by Javier Núñez PRICE: $562 // 404.97 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Sultai Ramp (Yorion) - Top8
by DavidYhEEAA PRICE: $421 // 176.05 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Mono-White Aggro ❄️ - Top16
by Michael Shank PRICE: $164 // 171.24 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Jeskai Cycling - Top16
by Gabriel Silva PRICE: $138 // 40.14 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Mono-Red Aggro ❄ - Top16
by Adam Edelson PRICE: $141 // 74.41 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Sultai Control (Yorion) - Top16
by Stephen Murray PRICE: $392 // 199.58 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Sultai Ramp (Yorion) - Top16
by David Stednitz PRICE: $431 // 206.69 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Mono-Red Aggro ❄ - Top16
by Guilherme Merjam PRICE: $146 // 81.85 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Mono-White Aggro ❄️ - Top16
by Ed Bracamontes PRICE: $132 // 164.88 TIX
SCG Tour Online - Satellite #6 @Star City Games
Temur Adventures - Top16
by Alexander Rosdahl PRICE: $472 // 391.46 TIX